NED
ENG

Privacyverklaring voor Noblehive.nl

 

Verantwoordelijk rechtspersoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerving, behandeling en het gebruik van persoonsgegevens middels het internetplatform www.Noblehive.nl (hierna „Plattform“) is Noblehive, Schiedamsesingel 295, 3012BC, Rotterdam (hierna: „Noblehive“).   Noblehive neemt de privacy van bij haar ingeschreven en in te schrijven deelnemers, gebruikers en housekeepers (de dienstverleners) zeer serieus. Het verwerven, behandelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door Noblehive geschiedt uitsluitend in overeenstemming met de relevante wetsbepalingen omtrent persoonsgegevens en de bepalingen in deze privacyverklaring. Met persoonlijke gegevens wordt bedoeld de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld zijn naam, adres en telefoonnummer.   Gelieve deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Het beschrijft de aard, omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en het gebruiken van gegevens van personen die door het gebruik van dit platform huishoudelijke dienstverlening wil boeken (hierna „gebruiker “), middels dit platform hun huishoudelijke dienstverlening willen laten bemiddelen* (hierna: „housekeeper“) en van personen die dit platform bezoeken zonder zich als gebruiker of housekeeper te registreren.   U kunt deze privacyverklaring via uw browser opslaan en afdrukken. Voor verdere vragen omtrent de omgang van Noblehive met persoonsgegevens verzoeken wij u contact op te nemen met Noblehive via 06 523 524 77 tussen 09.00 en 21.00 uur of per e-mail aan contact@Noblehive.nl.   *met bemiddelen wordt in deze verklaring bedoeld het tot stand brengen van een Huishoudovereenkomst tussen gebruiker en housekeeper.

 

Inhoudsopgave

I. Privacyverklaring voor gebruiker

II. Privacyverklaring voor housekeeper

III. Privacyverklaring voor alle bezoekers van het platform

IV. Informatie en verwijdering

 

I. Privacyverklaring voor gebruiker

Indien u als gebruiker op het platform huishoudelijke dienstverlening boekt, verzamelt Noblehive de volgende persoonsgegevens en informatie in verband met de door u verzochte diensten en slaat deze op in een voor u toegankelijk gebruikersprofiel: Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, straat, overige adresinformatie, postcode, stad, geprefereerde betalingsmethode, (hierna gezamenlijk „gegevens-profiel gebruiker“); aard van geboekte diensten en aanvullende diensten (zoals het voorzien in schoonmaakmiddelen) evenals de duur van de geboekte diensten in uren; informatie over de eenmaligheid of herhaling van de dienstverlening (hierna gezamenlijk „Boekingsgegevens“); tijdstip van het aanmaken en actualiseren van een gebruikersprofiel; Onmiddellijk na het afsluiten van uw boeking verzamelt Noblehive daarover de volgende optionele informatie, voor zover die door u wordt aangegeven (hierna gezamenlijk „additionele informatie“): Aanwezigheid van huisdieren in uw woning, stortplaats voor vuil, aanwezigheid van parkeerplaatsen, uw speciale eisen (zoals ruimtes met prioriteit of ruimtes die niet in de schoonmaak betrokken dienen te worden), uw verzoeken voor de levering van schoonmaakmiddelen, uw voorkeuren over hoe de housekeeper in de woning komt (wordt er een sleutel klaargelegd of bent u thuis). Noblehive gebruikt de gegevens van het gebruikersprofiel, boekingsgegevens en additionele informatie voor de bemiddeling van huishoudelijke dienstverlening door een housekeeper, die op grond van onder andere zijn reisafstand tot de locatie van schoonmaak en uw verdere eisen ten aanzien van de dienstverlening zal worden geselecteerd. Indien de bemiddeling van Noblehive tot het sluiten van een overeenkomst tot huishoudelijke dienstverlening tussen u en een housekeeper leidt, dan verwerkt en gebruikt Noblehive de gegevens van uw gebruiksprofiel zoals die in de toepasselijke „Algemene Voorwaarden voor huishoudelijke werkzaamheden van de dienstverlener, die via www.Noblehive.nl geboekt worden” nader zijn omschreven, met als doel de facturering en de nodige nazorg (bijvoorbeeld in het geval van ondermaatse prestatie van de housekeeper), alsmede de facturering van de commissie door Noblehive aan de housekeeper mogelijk te maken. Indien u op het platform gebruik maakt van de mogelijkheid om voltooide huishoudelijke dienstverlening te beoordelen, verzamelt, verwerkt en gebruikt Noblehive de door u ingevoerde gegevens om deze te kunnen vertonen op het platform. Daarnaast slaat Noblehive de door u geboekte, en door een housekeeper volbrachte dienst, alsmede de namens de housekeeper opgestelde facturen op in uw gebruikersprofiel, om u op een later moment toegang tot deze informatie te kunnen verschaffen. Indien u toestemming geeft om commerciële uitingen te ontvangen van Noblehive, verzamelt, verwerkt en gebruikt Noblehive de gegevens van uw gebruikersprofiel, boekingen en additionele informatie alsook de inlogtijden van uw gebruikersprofiel, om uw gebruikersvoorkeuren beter te begrijpen en de voor u mogelijk interessante informatie voor verdere dienstverlening aan te bieden. U kunt de gegeven toestemming te allen tijde via een e-mail aan contact@Noblehive.nl herroepen. Tevens kunt u uw additionele informatie en gegevens van uw gebruikersprofiel te allen tijde in uw gebruikersprofiel wijzigen. Indien u uw gebruikersprofiel van het platform verwijdert, zal Noblehive uw gegevens blokkeren en deze niet meer voor verdere verwerking gebruiken. Het hierboven, en in onderdeel III. genoemde gebruik en verwerking van uw persoonlijke gegevens door Noblehive vindt slechts plaats voor zover dat voor de bemiddeling of nazorg van huishoudelijke dienstverlening tussen u en een housekeeper noodzakelijk is, of voor zover verdergaand gebruik door deze privacyverklaring wordt geregeld of toegestaan.

 

II.   Privacyverklaring voor housekeeper

Indien u zich als housekeeper op het platform aanmeldt, verkrijgt, verwerkt en gebruikt Noblehive de volgende gegevens van u, teneinde een samenwerkingsovereenkomst voor de bemiddeling van de door u aangeboden huishoudelijke dienstverlening met u op te stellen, dan wel af te sluiten: Voornaam, achternaam, e-mailadres, straat, postcode en stad (hierna gezamenlijk „gegevens housekeeper-profiel“), informatie over uw bezit van een werkvergunning, in welke aard en omvang u ervaring heeft als dienstverlener in de schoonmaakbranche, informatie over de transportmiddelen die u ter beschikking staan, een Verklaring omtrent gedrag, uw bankrekeningnummer, uw kennis van de Nederlandse taal, informatie over het voor u mogelijke werkgebied en werktijden, en de mogelijkheden contact met u op te nemen (mobiele telefoon, mobiele telefoon met toegang tot internet, toegang tot internet) (hierna gezamenlijk „gegevens kanditaat“). Noblehive slaat de gegevens housekeeperprofiel en gegevens kandidaat op in een voor u toegankelijk housekeeperprofiel, in het kader van facturatie van bemiddelde huishoudelijke werkzaamheden door Noblehive. Indien u uw housekeeperprofiel van het platform verwijdert, zal Noblehive uw gegevens blokkeren en deze niet meer voor verdere verwerking gebruiken. Indien een gebruiker op het platform gebruik maakt van de mogelijkheid om de door u volbrachte huishoudelijke dienstverlening te beoordelen, verzamelt, verwerkt en gebruikt Noblehive de door u ingevoerde gegevens om deze te kunnen vertonen op het platform.  

 

III.Privacyverklaring voor alle bezoekers van het platform

Noblehive gebruikt cookies (tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer om het gebruik van onze website te analyseren) slechts om terugkerende bezoekers te identificeren en om de bruikbaarheid van www.Noblehive.nl te verbeteren. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie, maar een sessie-ID (sessie code) die buiten de Noblehive website geen betekenis heeft. Op basis van deze gegevens kan uw identiteit niet worden vastgesteld. U kan het gebruik van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. In dat geval zal de functionaliteit van www.Noblehive.nl mogelijk worden beperkt.

 

IV. Informatieverstrekking en verwijdering

U heeft het recht om de gegevens op te vragen die Noblehive over u heeft opgeslagen. Daarnaast heeft u recht op correctie van uw, incorrecte, persoonlijke gegevens alsook de verwijdering van onrechtmatig verkregen of opgeslagen persoonlijke informatie. Neem voor de correctie of verwijdering van uw gegevens contact op met contact@Noblehive.nl.

 

Datum: november 2014