NED
ENG

Algemene voorwaarden voor huishoudelijke werkzaamheden die zijn geboekt via www.Noblehive.nl

 

Noblehive, Schiedamsesingel 295, 3012BC, Rotterdam („Noblehive“) beheert het platform www.Noblehive.nl. („Platform“ of „Website“). Middels dit platform kan een particulier („gebruiker“) huishoudelijke dienstverlening („Dienstverlening“) boeken. Dienstverlener is tevens particulier (particulier) die onder de Regeling Dienstverlening aan Huis huishoudelijke diensten verleent. Gebruiker wordt uitdrukkelijk verwezen naar de informatie op de website over de Regeling Dienstverlening aan Huis en wordt geacht zelf te beoordelen of de voorwaarden waaronder deze Regeling van toepassing is ook op de door gebruiker eventueel te boeken huishoudelijke dienstverlening van toepassing zal zijn. Eventuele gevolgen van het niet van toepassing zijn van deze Regeling komen voor rekening en risico van gebruiker. De gebruiker heeft de gebruikersvoorwaarden/gebruikersovereenkomst gesloten met Noblehive en via Noblehive een boekingsverzoek ingediend. Noblehive biedt zelf geen huishoudelijke werkzaamheden aan, maar faciliteert via Website en haar geautomatiseerde zoekmodule slechts bij de totstandkoming van overeenkomsten tot dienstverlening tussen gebruiker en dienstverlener. In dit verband treedt Noblehive op als gevolmachtigd vertegenwoordiger; namens dienstverlener accepteert (onder voorbehoud van goedkeuring door de dienstverlener) en bevestigt Noblehive boekingsverzoeken van gebruiker, stuurt betalingen van gebruiker aan dienstverlener door en stelt facturen op in naam van de dienstverlener. De gebruiker gaat in beginsel twee overeenkomsten aan: ten eerste een overeenkomst met Noblehive over het gebruik van het platform (“Gebruikersovereenkomst”). Daarnaast sluit gebruiker met dienstverlener een overeenkomst tot uitvoering van huishoudelijke werkzaamheden (“Huishoudovereenkomst”). Voor deze Huishoudovereenkomst tussen gebruiker en een dienstverlener gelden de navolgende Algemene Voorwaarden Huishoudovereenkomst (“AV Huishoudovereenkomst”).

 

1. Tot stand komen van de Huishoudovereenkomst

a. De Huishoudovereenkomst tussen gebruiker en dienstverlener is een overeenkomst met elementen van werk- en arbeidsverhoudingen onder de toepasselijkheid van de Regeling Dienstverlening aan Huis; de partijen in de overeenkomst zijn louter gebruiker en dienstverlener. De gebruiker heeft ten opzichte van dienstverlener een vordering tot nakoming van de huishoudelijke dienstverlening zoals die voortvloeit uit het boekingsverzoek van de gebruiker. Dienstverlener heeft tegenover gebruiker een vordering tot nakoming van de betaling van de in het boekingsverzoek van gebruiker genoemde vergoeding inclusief de conform de Regeling Dienstverlening aan Huis verschuldigde 8% vakantiegeld per jaar, ziekteverzuim en wegens vergoeding door gebruiker voor door PARTNER opgebouwde wettelijke vakantiedagen, vanaf het moment dat de geboekte en overeengekomen huishoudelijke werkzaamheden zijn voltooid.

b.   Een Huishoudovereenkomst komt als volgt tot stand:

i.      Indien gebruiker op www.Noblehive.nl huishoudelijke werkzaamheden tegen een bepaalde prijs selecteert en op de knop “verzenden” of “boek nu” klikt, doet hij een rechtsgeldig aanbod tot het sluiten van de Huishoudovereenkomst (“Aanbod” of “boekingsverzoek”). De gebruiker klikt op de knop “boeking bevestigen”, nadat hij zich bekend heeft gemaakt met de werking van de AV Huishoudovereenkomst.

ii.     Het aanbod van gebruiker wordt door Noblehive aan dienstverlener gestuurd. Heeft gebruiker een favoriete dienstverlener benoemd, dan zal in eerste instantie deze dienstverlener worden gecontacteerd.

iii.      Indien een dienstverlener aan Noblehive te kennen geeft het aanbod te aanvaarden, dan zal Noblehive namens en met volmacht van de dienstverlener deze aanvaarding met een opdrachtbevestiging per e-mail doorgeven aan gebruiker (“Opdrachtbevestiging”). Met de ontvangst door gebruiker van deze e-mail met de opdrachtbevestiging komt de Huishoudovereenkomst tot stand.

iv.      De opdrachtbevestiging bevat informatie over de overeengekomen omvang van de dienstverlening en gegevens van de dienstverlener (identiteit en adres), die de dienstverlening zal verrichten. De opdrachtbevestiging omvat tevens de Algemene Voorwaarden voor huishoudelijke werkzaamheden geboekt via www.Noblehive.nl.

 

c.   Indien bij een boekingsverzoek van gebruiker de zoekmodule op de Website geen resultaat oplevert, dan komt er geen Huishoudovereenkomst tot stand. Noblehive zal de gebruiker hierover per e-mail of telefonisch informeren. Noblehive kan daarbij een nieuwe termijn voorstellen waarbinnen een boekingsverzoek moet worden gedaan.

d.  De aanvaarding of afwijzing van een boekingsverzoek wordt door Noblehive in de regel binnen 24 uur aan gebruiker medegedeeld.

e.   Dienstverlener behoudt zich het recht voor, om de Huishoudovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dan wel zich terug te trekken, wanneer de vervuilingsgraad duidelijk de verwachte graad overstijgt of wel wanneer er sprake is van een vergelijkbare annuleringsgrond.

 

2. Onderwerp van de Huishoudovereenkomst

a.   De huishoudelijke werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst bestaan uit de door gebruiker via Noblehive.nl geboekte en door dienstverlener geaccepteerde huishoudelijke werkzaamheden.

b.   De dienstverlener is bij de uitvoering van de Huishoudovereenkomst niet onderworpen aan de aanwijzingen van Noblehive, noch aan de aanwijzingen van Gebruiker aangaande soort, locatie, tijd en inhoud van de dienstverlening. Deze zaken zijn reeds overeengekomen in de Huishoudovereenkomst. Dienstverlener voert de Huishoudovereenkomst uit naar eigen organisatie en verantwoordelijkheden, rekening houdend met de bepalingen van de Huishoudovereenkomst.

c.   Gebruiker geeft de dienstverlener de voor de effectieve en efficiënte vervulling van de huishoudelijke werkzaamheden noodzakelijke informatie en hulp, zodat een vlotte en efficiënte huishoudelijke hulp kan worden gewaarborgd. De gebruiker draagt er zorg voor dat alle voor voltooiing van de dienstverlening benodigde voorbereiding op overeengekomen tijdstippen voltooid zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de toegangsverlening tot de woning waar de dienstverlening plaats zal vinden.

d.   Boekt Gebruiker een Schoonmaak zonder boeking van schoonmaakmiddelen, dan draagt Gebruiker zorg voor de benodigde schoonmaakmiddelen en dienen deze voor aanvang van de dienstverlening voorhanden te zijn.

e.   Een afwijking van de vooraf overeengekomen duur van de dienstverlening dient op voorhand door Gebruiker en Dienstverlener overeengekomen zijn. Wijkt het daadwerkelijk aantal uren waarin huishoudelijke hulp is verleend af van het aantal uren huishoudelijke hulp dat door gebruiker is geboekt, dan deelt gebruiker deze afwijking onverwijld aan Noblehive mede. Een aanpassing van de tijdsduur is slechts mogelijk per half uur, waarbij een minimale boekingsduur van 2 uur geldt.

f. De diensten van dienstverlener gelden als vervuld en geaccepteerd, in de zin van de Huishoudovereenkomst, wanneer de gebruiker niet onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur na de afronding van de huishoudelijke werkzaamheden een eventuele tekortkoming in de nakoming van de huishoudelijke werkzaamheden aan dienstverlener en/of Noblehive heeft gemeld. Hebben de huishoudelijke werkzaamheden gebrekkig plaatsgevonden, dan is dienstverlener tot correcte nakoming verplicht. Bij gegronde klachten dient gebruiker Noblehive binnen 24 uur na het volbrengen van de huishoudelijke werkzaamheid te informeren om dienstverlener binnen redelijke termijn de mogelijkheid tot nakoming te bieden. Noblehive zal een klacht onverwijld aan de dienstverlener mededelen, voor zover gebruiker de dienstverlener nog niet zelf over de gebrekkige huishoudelijke hulp had medegedeeld.

 

3. Prijs en betaling

a.  Na voltooiing van de overeengekomen en geboekte huishoudelijke werkzaamheden door dienstverlener is gebruiker verplicht de met de boeking corresponderende en daardoor overeengekomen prijs middels de bij het boekingsverzoek gekozen betaalmethode aan Noblehive of althans aan de door Noblehive te melden (derdengeld)rekeninghouder … of nader door Noblehive te noemen andere partij die voor Noblehive het betalingsverkeer faciliteert te betalen.

b.  Gebruiker betaalt de prijs aan Noblehive (via derdengeldrekeninghouder Mollie of overboeking naar KNAB zakelijke rekening) met schuldbevrijdende werking voor gebruiker; Noblehive neemt via “via derdengeldrekeninghouder Mollie of overboeking naar KNAB zakelijke rekening” de betaling namens dienstverlener in ontvangst en zal deze in opdracht van gebruiker en conform de met dienstverlener gemaakte betaalafspraken op diens bankrekening doorbetalen onder verwijzing naar de betreffende boekingsopdracht, c.q. factuur. De (door)betaling van Gebruiker wordt in werking gezet bij het uitblijven van een klacht en het verstrijken van 72 uur.

c.  Noblehive stuurt na afloop van de dienstverlening/huishoudelijke werkzaamheden in naam, voor rekening en opdracht van, en voor rekening van, de dienstverlener via elektronische weg een factuur aan de gebruiker. Betaling van de factuur dient uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum op de door Noblehive aangegeven (derdengeld) bankrekening te zijn bijgeschreven. Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, wordt na vervaldatum tot 2 keer een herinnering per email gestuurd met een interval van 5 dagen. Indien de gebruiker 10 dagen na het aflopen van de vervaldatum nog steeds niet betaald heeft, wordt €10 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de klant nalatig blijft de factuur, vermeerderd met de €10 administratiekosten te voldoen, kan Noblehive deze vordering uit handen geven. De klant is in dat geval, naast betaling van de factuur en de administratiekosten, gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom op initiële factuur. 

d.   In het geval gebruiker huishoudelijke werkzaamheden voor een langere periode heeft geboekt, zal de verplichting tot betaling gelden na elk schoonmaakopdracht en de conform die opdracht verzonden factuur.

 

4. Annulering en opzegging

a.  Een annulering door gebruiker van de geboekte huishoudelijke werkzaamheden is tot 24 uur voor aanvang van de dienstverlening kosteloos mogelijk, bijvoorbeeld om een andere termijn of dienstverlener te kiezen of om volledig afstand te doen van de boeking. Gebruiker dient Noblehive duidelijk per e-mail aan contact@Noblehive.nl van de annulering in kennis te stellen. Annuleert de gebruiker binnen 24 uur voor aanvang van de geboekte dienstverlening, dan brengt Noblehive de gebruiker namens dienstverlener een bedrag in rekening ter hoogte van het volledige bedrag van de geboekte huishoudelijke werkzaamheden of een (na beoordeling door Noblehive van de omstandigheden van de annulering) nader door Noblehive te bepalen bedrag in rekening te brengen.

b.  De Huishoudovereenkomst kan gedurende de duur van de dienstverlening niet gewijzigd of beëindigd worden, tenzij sprake is van beëindiging om zwaarwegende redenen. De Huishoudovereenkomst eindigt wanneer de verschuldigde dienstverlening is verricht, tenzij de gebruiker herhaling van de dienstverlening heeft geboekt.

c.   In het geval dat de gebruiker herhaling van de dienstverlening heeft geboekt, kan de gebruiker de Huishoudovereenkomst tegen het einde van de maand opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken.

 

5. Aansprakelijkheid van de dienstverlener

Dienstverlener zal de door gebruiker geboekte huishoudelijke werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid betrachten jegens gebruiker en derden. Mocht gebruiker schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van deze Huishoudovereenkomst, dan is dienstverlener jegens gebruiker echter slechts aansprakelijk voor de schade die gebruiker daardoor lijdt in geval van opzet of grove nalatigheid van de zijde van dienstverlener. Een eventuele aansprakelijkheid van dienstverlener jegens gebruiker en/of derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door dienstverlener gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) door zijn verzekeraar wordt of kan worden uitbetaald.

 

6. Toepasselijk recht, bevoegdheid en taal

a.   Met betrekking tot de Huishoudovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

b.   De voertaal in deze overeenkomst en gerelateerde onderhandelingen is Nederlands.

c.   In geval van geschillen met betrekking tot deze gebruikersovereenkomst of deze gebruikersbepalingen staat de gebruiker de reguliere rechtsgang open.

 

Datum: november 2014