NED
ENG

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Noblehive

 

Noblehive, Schiedamsesingel 295, 3012BC, Rotterdam („Noblehive“) beheert het platform www.Noblehive.nl. („Platform“ of „Website“). Middels dit platform kan consument (particulier) („Gebruiker“) huishoudelijke dienstverlening („Dienstverlening“) boeken. Dienstverlener is tevens (particulier) die onder de “Regeling Dienstverlening aan Huis” huishoudelijke diensten verleent. Gebruiker wordt uitdrukkelijk verwezen naar de informatie op de Website over de Regeling Dienstverlening aan Huis en wordt geacht zelf te beoordelen of de voorwaarden waaronder deze Regeling van toepassing is ook op de door gebruiker eventueel te boeken huishoudelijke dienstverlening van toepassing zal zijn. Eventuele gevolgen van het niet van toepassing zijn van deze Regeling komen voor rekening en risico van gebruiker. Voor gebruik van de website www.Noblehive.nl dient gebruiker de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Noblehive (“Gebruikersvoorwaarden”) zorgvuldig te lezen. De gebruikersvoorwaarden kunnen via de browser opgeslagen en afgedrukt worden. Noblehive biedt zelf geen huishoudelijke werkzaamheden aan, maar faciliteert via Website en haar geautomatiseerde zoekmodule slechts bij de totstandkoming van overeenkomsten tot dienstverlening tussen gebruiker en dienstverlener. In dit verband treedt Noblehive op als gevolmachtigd vertegenwoordiger voor dienstverlener; namens dienstverlener accepteert (onder voorbehoud van goedkeuring door de dienstverlener) en bevestigt Noblehive boekingsverzoeken van gebruiker, aanvaardt betalingen van gebruiker (al dan niet via een derdengeldrekeninghouder, stuurt betalingen van gebruiker aan dienstverlener door en stelt facturen op in naam van de dienstverlener. Noblehive oordeelt niet over het al dan niet aannemen van boekingsverzoek van gebruikers door dienstverleners. De gebruiker gaat in beginsel twee overeenkomsten aan: ten eerste een overeenkomst met Noblehive over het gebruik van het platform (“Gebruikersvoorwaarden”; de voorwaarden van deze overeenkomst worden in onderstaande bepalingen geregeld). Daarnaast sluit gebruiker met dienstverlener een overeenkomst tot uitvoering van huishoudelijke werkzaamheden (“Huishoudovereenkomst”). Voor de huishoudovereenkomst gelden de separate Algemene Voorwaarden.

 

1. Toepassingsbereik, totstandkoming overeenkomst, registratie en gebruik van www.Noblehive.nl

a   De gebruikersvoorwaarden gelden als de bepalingen van de tussen de gebruiker en Noblehive VOF. Schiedamsesingel 295, 3012BC Rotterdam geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder het nummer 62014587 vertegenwoordigd door de bestuurder Ivo Verhaegh, beheerder van het platform www.Noblehive.nl,gesloten gebruikersovereenkomst. Hoofdactiviteit van Noblehive: het terbeschikkingstellen van een internet-marktplaats voor vraag en aanbod van huishoudelijke dienstverlening en de behandeling van de daarmee samenhangende diensten zoals het faciliteren via Website via een geautomatiseerde zoekmodule bij de totstandkoming van huishoudovereenkomsten tussen gebruikers en dienstverleners, die vervolgens voor gebruikers de gewenste huishoudelijkediensten verlenen. E-mail: contact@Noblehive.nl. Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met zondag van 09.00 tot 21.00 op telefoonnummer 06 523 524 77 (lokaal tarief). Gebruiker accepteert de gebruikersvoorwaarden en gaat daarmee de gebruikersovereenkomst aan met Noblehive door de aan Noblehive toegezonden gegevens uit het online-registratieformulier (“Gebruikersprofiel” of “Gegevens gebruikersprofiel”) over te dragen aan Noblehive middels een klik op de corresponderende knop, nadat de gebruiker heeft ingestemd met de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid door het aanvinken van de toepasselijkheid daarvan.

b   Profielgegevens zijn door gebruiker naar waarheid, actualiteit en volledigheid ingevuld. De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn profiel te bewerken door contact op te nemen met contact@Noblehive.nl.

c    Het opgestelde gebruikersprofiel is niet aan derden overdraagbaar. Iedere gebruiker mag zich slechts met 1 profiel registreren. Er bestaat niets als een recht op de registratie voor een profiel. Noblehive behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, een profiel te verwijderen en gebruiker de toegang tot de website en de profielen te weigeren. Het is een verwijderde gebruiker niet toegestaan een nieuw profiel aan te maken.

d   De website www.Noblehive.nl beantwoordt de gebruiker in zijn behoeften aan een aan huishouden gerelateerde dienstverlening. Deze dienst dient niet commercieel gebruikt te worden (bijvoorbeeld doorverkoop). Gebruiker staat de in artikel 2 nader omschreven kosteloze diensten ter beschikking.

e   Noblehive is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen, functies van www.Noblehive.nl te veranderen, te verwijderen of nieuwe functies in te voegen, bijvoorbeeld door het gebruik van functies slechts onder bepaalde omstandigheden mogelijk te maken.

f    Het is gebruiker verboden, zonder goedkeuring van Noblehive op www.Noblehive.nl voor internetdiensten van gebruiker zelf of derden huishoudelijke werkzaamheden of overige diensten te werven.

 

2. Onderwerp van de gebruiksvoorwaarden

a   Noblehive biedt de gebruiker de mogelijkheid, het platform te gebruiken en zich met een profiel op www.Noblehive.nl te registreren, om op flexibele wijze (bv. op korte termijn) huishoudelijke werkzaamheden te kunnen boeken.

b   Noblehive biedt gebruiker een kosteloze faciliteit tot gebruikmaking van de geautomatiseerde zoekmodule op de Website van Noblehive voor de totstandkoming van een overeenkomst tot betaalde (schoonmaak)diensten aan, die door de gebruiker in zijn boekingsverzoek is uitgekozen. Noblehive is niet verplicht tot enig resultaat van deze faciliteit of van de gekozen diensten. Noblehive stuurt het boekingsverzoek van gebruiker door aan een passende dienstverlener, die bij Noblehive als dienstverlener is ingeschreven. De betreffende aangevraagde dienstverlener bepaalt geheel autonoom, of hij de dienstverlening in overeenstemming met het boekingsverzoek zal vervullen. Noblehive zal bij de uitvoer van de Huishoudovereenkomst nooit instructies geven. Dienstverlener voert de Huishoudovereenkomst geheel naar eigen inzicht, rekening en verantwoording uit. Wijst een dienstverlener het boekingsverzoek af, dan zal Noblehive een passende vervangende dienstverlener zoeken.

c    Voordat een dienstverlener een eerste maal door Noblehive wordt benaderd, controleert Noblehive in een persoonlijk gesprek met de dienstverlener zijn achtergrond, referenties en ervaring. De daadwerkelijke vervulling van de plichten uit een huishoudovereenkomst (zie AV huishoudovereenkomst) wordt door Noblehive niet gecontroleerd en kan derhalve ook niet aan gebruiker worden gegarandeerd. De gebruiker is zelf gehouden om te bepalen of de huishoudelijke werkzaamheden in overeenstemming met de huishoudovereenkomst zijn uitgevoerd.

d   Noblehive levert geen werknemers voor het verrichten van de feitelijke huishoudelijke dienst, maar biedt een onafhankelijke, niet-betaalde service om vraag en aanbod op het gebied van huishoudelijke werkzaamheden op elkaar af te stemmen middels haar geautomatiseerde zoekformule. De via Noblehives zoekformule gevonden Dienstverlener is bij de uitvoering van de Huishoudovereenkomst niet onderworpen aan (afwijkende) de aanwijzingen van Gebruiker aangaande soort, locatie, tijd en inhoud van de dienstverlening. Deze zaken zijn reeds overeengekomen in de Huishoudovereenkomst. Indien het Noblehive bekend wordt, dat een Gebruiker en een Dienstverlener in plaats van een Huishoudovereenkomst voor zelfstandige dienstverlening een arbeidscontract uitvoeren of de opdrachtsvervulling in strijd met de Regeling Dienstverlening aan Huis uitvoeren, dan geldt dit als buitengewone grond waarop deze Huishoudovereenkomst onverwijld en zonder inkennisgeving beëindigd wordt.

e   Indien een overeengekomen huishoudovereenkomst niet kan worden uitgevoerd, dan ondersteunt Noblehive gebruiker en dienstverlener bij het vinden van een alternatief.

f    Komt een huishoudovereenkomst tussen gebruiker en een dienstverlener tot stand, dan neemt Noblehive de verdere diensten van de betalingsafhandeling tussen gebruiker en dienstverlener over (zie Algemene Voorwaarden Huishoudovereenkomst), waartoe gebruiker Noblehive hierbij uitdrukkelijk opdracht geeft. In de prijs voor de geboekte huishoudelijke werkzaamheden waarvoor door Noblehive namens dienstverlener aan gebruiker een factuur zal worden verzonden, is naar rato van het aantal gewerkte uren reeds een bedrag verdisconteerd voor het conform de Regeling Dienstverlening aan Huis door gebruiker aan dienstverlener verschuldigde vakantiegeld (8%), vergoeding voor opbouw van wettelijke vakantiedagen en ziekteverzuim.

g   Een voor de gebruiker door de faciliteit van Noblehive bekend geworden dienstverlener zal slechts gecontacteerd worden via www.Noblehive.nl.

h   Een voor de gebruiker door bemiddeling van Noblehive bekend geworden dienstverlener zal slechts gecontacteerd worden via www.Noblehive.nl.

 

3. Beoordelingen

a   Gebruiker kan via het contactformulier beoordelingen geven over de door dienstverlener geboden dienst.

b   Beoordelingen moeten op aantoonbare feiten berusten. Gebruiker dient naar redelijkheid en billijkheid objectief te oordelen en geen beledigingen, smaad of andersoortige inhoud te plaatsen die in strijd is met de goede zeden, de wet in het algemeen en het wetboek van strafrecht in het bijzonder . Beoordelingen, die hier niet aan voldoen worden niet gepubliceerd, respectievelijk verwijderd. Beoordelingen geven te allen tijde uitingen van gebruiker weer, nimmer uitingen van Noblehive. Noblehive controleert beoordelingen regelmatig. Gegronde klachten over beoordelingen zullen worden gecontroleerd door Noblehive en Noblehive verschaft, indien nodig, ondersteuning.

c    De gebruiker geeft Noblehive met het inzenden van de beoordeling kosteloos het naar tijd en omvang ongelimiteerde gebruiksrecht van zijn beoordelingstekst. Noblehive is gerechtigd, vrij over de beoordeling te beschikken en ze in het bijzonder voor verdere beoordelingsdiensten te bewerken en te gebruiken, aan derden te verstrekken en ze te publiceren.

d   Het is verboden om met ongerechtvaardigde herhaaldelijke beoordelingen, zelfbeoordeling of andere beoordelingswijzen, het beoordelingssysteem te beïnvloeden.

 

4. Aansprakelijkheid van Noblehive

a   Noblehive is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de uitvoering en/of voltooiing van de huishoudovereenkomst door de dienstverlener en/of de gebruiker Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in het geval van een contractsbreuk van de Huishoudovereenkomst of de Gebruikersovereenkomst door de gebruik van het platform door gebruiker en/of dienstverlener en/of door het ontstaan, uitvoeren, voltooien of sluiten van de Huishoudovereenkomst.

b   Noblehive is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het al dan niet van toepassing zijn van de Regeling Dienstverlening aan Huis en de gevolgen daarvan.

c    Noblehive zal haar verplichtingen uit hoofde van deze gebruikersovereenkomst naar haar beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid betrachten jegens gebruiker, dienstverlener en derden. Mocht gebruiker schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, dan is Noblehive jegens gebruiker echter slechts aansprakelijk voor de schade die gebruiker daardoor lijdt in geval van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Noblehive. Een eventuele aansprakelijkheid van Noblehive jegens gebruiker, dienstverlener en/of derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door housekeeper gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) door haar verzekeraar wordt of kan worden uitbetaald.

d   De website www.Noblehive.nl omvat ook links naar websites van derden met de inhoud waarvan Noblehive niet bekend is. Links naar websites van derden dienen als vereenvoudiging van het browsen. Noblehive is op generlei wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van website van derden.

 

5. Aansprakelijkheid van Gebruiker

a   Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Noblehive door de wegens contractsbreuk van de Gebruikersovereenkomst en/of de Gebruikersvoorwaarden voor het gebruik van het platform van gebruiker en/of door initiatie, implementatie, en/of beëindiging en/of liquidatie van de Huishoudovereenkomst. Gebruiker vrijwaart verplicht zichzelf om Noblehive te exhonoreren voor alle schade, die aan Noblehive wordt toegebracht door mogelijke claims van Gebruikers of derde partijen, door de contractsbreuk van de Gebruikersovereenkomst en/of Gebruikersvoorwaarden voor het gebruik van het platform van gebruiker en/of door initiatie, implementatie en/of beëindiging van de Huishoudovereenkomst door de gebruiker.

 

6. Bepalingen omtrent privacybeleid

a   Noblehive verzamelt, verwerkt en gebruikt de gegevens van gebruikers in overeenstemming met het Privacybeleid (“Privacyverklaring”).

b   Noblehive zal deze gegevens, inclusief de informatie over de door de gebruiker geboekte diensten, gedurende de looptijd van de gebruikersovereenkomst ter inzage bewaren in het gebruikersprofiel, en de gebruiker de mogelijkheid bieden om gegevens aan te passen.

 

7. Herroeping, wijzigingen, looptijd en opzegging van gebruikersovereenkomst

a   Omdat de gebruikersovereenkomst tussen Noblehive en gebruiker tot stand komt onder de Wet Koop op Afstand, heeft de gebruiker, zijnde consument, in beginsel het recht op herroeping van de gebruikersovereenkomst. Herroeping dient binnen veertien dagen na de totstandkoming van deze gebruikersovereenkomst als vermeld in artikel 1 a plaats te vinden door Noblehive duidelijk schriftelijk (per brief, fax of per e-mail) van de herroeping in kennis te stellen. Herroeping is niet meer mogelijk als met de uitvoering van de huishoudelijke werkzaamheden conform de AV Huishoudovereenkomst is begonnen binnen voormelde termijn van veertien dagen.

b   Een annulering van de geboekte huishoudelijke werkzaamheden is op basis van de AV Huishoudovereenkomst tot 24 uur voor aanvang van de dienstverlening kosteloos mogelijk, bijvoorbeeld om een andere termijn of dienstverlener te kiezen of om volledig afstand te doen van de boeking. Annuleert de gebruiker binnen 24 uur voor aanvang van de geboekte dienstverlening, dan brengt Noblehive de gebruiker namens dienstverlener een bedrag in rekening ter hoogte van het volledige bedrag van de geboekte huishoudelijke werkzaamheden of een (na beoordeling door Noblehive van de omstandigheden van de annulering) nader door Noblehive te bepalen bedrag in rekening te brengen. Noblehive is gerechtigd de gebruikersovereenkomst in overeenstemming met de wettelijke voorschriften te wijzigen. Dergelijke wijzigingen gelden als door gebruiker aangenomen en treden onder de lopende gebruikersovereenkomst in werking, indien Noblehive de wijziging aan gebruiker in tekstvorm mededeelt en de gebruiker deze wijzigingen niet binnen vier weken vanaf de ontvangst van de mededeling heeft weersproken. Van wijzigingen gaat geen terugwerkende kracht uit (wijzigingen gelden altijd voor de toekomst).

c    De looptijd van de gebruikersovereenkomst is onbeperkt. De gebruikersovereenkomst kan door gebruiker en Noblehive met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken tegen het eind van de maand schriftelijk worden opgezegd. Onverminderd het bepaalde in dit lid blijft het recht tot onmiddellijke beëindiging van de gebruikersovereenkomst op zwaarwegende gronden bestaan. Een beëindiging van de gebruikersovereenkomst heeft op reeds gesloten huishoudovereenkomsten geen invloed.

 

8. Toepasselijk recht, bevoegdheid en taal

a   Met betrekking tot de gebruikersovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

b   De voertaal in deze overeenkomst en gerelateerde onderhandelingen is Nederlands.

c    In geval van geschillen met betrekking tot deze gebruikersovereenkomst of deze gebruikersbepalingen staat de gebruiker de reguliere rechtsgang in Nederland open.

 

Datum: november 2014